Warunki korzystania z witryny

Warunki korzystania z witryny

Otwieranie stron internetowych firmy VOXAR jest równoznaczne z zaakceptowaniem następujących warunków. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie masz prawa korzystać z tej witryny.

Zawartość stron internetowych firmy Nokia jest chroniona prawem autorskim, Copyright © VOXAR 2005 -. Wszelkie prawa nieprzyznane niniejszym wprost są zastrzeżone. Reprodukcja, przekazanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości tej zawartości w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy VOXAR jest zabronione, jeżeli nie spełnia poniższych warunków. Firma VOXAR udziela zgody na przeglądanie stron internetowych VOXAR na komputerze i drukowanie kopii lub wyciągów z tych stron wyłącznie do własnego użytku; jeśli nie uzyskano pisemnej zgody firmy VOXAR, redystrybucja tych materiałów jest zabroniona. Poszczególne dokumenty na naszych stronach internetowych mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.

Użytkowanie tej strony i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb prywatnych i komercyjnych. Używanie notatek prasowych i innych dokumentów o charakterze publicznym jest dozwolone w komunikatach publicznych pod warunkiem podania źródła tych informacji.

Ta witryna i jej zawartość mają służyć wygodzie użytkowników. Zawartość stron internetowych VOXAR jest dostarczana na zasadzie "jaka jest" oraz "taka jak dostępna". Firma VOXAR nie gwarantuje, że jej strony internetowe będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Firma VOXAR zastrzega sobie prawo do zmiany tych stron lub cofnięcia prawa dostępu do nich w każdej chwili. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI BEZPOŚREDNICH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU LUB NIENARUSZANIA PRZEPISÓW ANI TEŻ DOROZUMIANYCH GWARANCJI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB ODPOWIEDNIOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW W ZWIĄZKU Z DOSTĘPNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ, RZETELNOŚCIĄ LUB ZAWARTOŚCIĄ TYCH STRON. FIRMA NOKIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE SZKODY, UTRACONE ZYSKI LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA TEJ USŁUGI, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, TAK WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W DANYM PRZYPADKU. W TAKIEJ SYTUACJI ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY VOXAR BĘDZIE OGRANICZONA DO MAKSYMALNEGO POZIOMU DOPUSZCZALNEGO PRAWEM.

W celu ułatwienia dostępu firma VOXAR może umieszczać łącza do stron internetowych należących lub prowadzonych przez inne podmioty. Łącząc się z witryną należącą do innego operatora, należy zapoznać się z zasadami korzystania z tej witryny i zaakceptować je przed jej użyciem. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że firma VOXAR nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały tworzone i publikowane w witrynach należących do osób trzecich. Ponadto łącza do witryny nienależącej do firmy VOXAR nie sugerują, że VOXAR popiera określoną firmę, produkty lub usługi wymieniane w tego rodzaju witrynie.

Przekazując materiały do któregokolwiek z naszych serwerów na przykład pocztą elektroniczną lub poprzez strony internetowe VOXAR, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że: (a) materiały nie mogą zawierać pozycji niezgodnych z prawem lub nienadających się do publikacji z innych powodów; (b) dołożysz wszelkich uzasadnionych starań, aby przejrzeć i usunąć wirusy lub inne zanieczyszczające i szkodliwe elementy przed przekazaniem nam jakichkolwiek materiałów; oraz (c) musisz być właścicielem materiałów lub posiadać nieograniczone prawo do przekazania ich do nas, natomiast firma VOXAR może publikować te materiały bezpłatnie lub włączać je oraz koncepcje w nich przedstawione do swoich produktów bez ponoszenia odpowiedzialności; (d) nie podejmiesz żadnych działań przeciwko nam w związku z przekazanymi materiałami i zapewnisz nam odszkodowanie, w razie gdyby osoby trzecie podjęły przeciw nam kroki w związku z przekazanym przez Ciebie materiałem.

Firma VOXAR nie przegląda i nie może przeglądać zawartości umieszczanej przez użytkowników w jej witrynie i nie jest odpowiedzialna za tego rodzaju treści. Firma VOXAR może w każdej chwili zgodnie z własnym uznaniem usunąć zawartość umieszczoną przez użytkowników w jej witrynie.

Inne wymienione tu nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Dostęp do tej witryny nie powinien być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy VOXAR lub osób trzecich, do których one należą.

Copyright © 2005-2015 - VOXAR. Wszelkie prawa zastrzeżone.

E-mail: